09.06.2023.
Novosti

Oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja brokera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Na osnovu člana 10. tačka 9. i član 11. tačka 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (“Službene novine Federacije BiH”, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 06/17), člana 103. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) i člana 34. Pravilnika o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/09, 73/09, 66/11, 87/12, 46/13, 36/14 i 96/15), Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH objavljuje oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja brokera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Ispiti za sticanje zvanja brokera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera će biti organizirani dana 5.7.2023. godine (srijeda) u 10.00 sati. Pomenuti stručni ispiti će se organizirati u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, u Sarajevu, Ćemaluša br. 9/2.

Kandidati su dužni podnijeti pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita na obrascu koji je propisala Komisija najkasnije do 30.6.2023. godine (prijava mora do navedenog roka biti zaprimljena u Komisiji bez obzira na način dostave), a koji je dostupan na sljedećem linku: https://komvp.gov.ba/legislativa/obrasci.

U skladu sa članom 37. Pravilnika o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira, stručnom ispitu za sticanje zvanja investicijskog savjetovanja/investicijskog menadžera mogu pristupiti i kandidati koji, pored ostalih propisanih uslova, posjeduju uvjerenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine ili Komisije za hartije od vrijednosti Repubike Srpske o položenom stručnom ispitu za brokera u prometu vrijednosnih papira. Odredbama navedenog Pravilnika (https://komvp.gov.ba/legislativa/propisi) propisani su uslovi koje moraju ispunjavati kandidati koji žele polagati neki od stručnih ispita.

Za polaganje, shodno Odluci o tarifi naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/22), kandidati koji pristupaju polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja brokera/dilera dužni su uplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00 KM. Kandidati su dužni uplatiti naknadu u iznosu od 1.800,00 KM za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera. Kandidati koji imaju položen stručni ispit za zvanje brokera/dilera dužni su uplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00 KM za polaganje stručnog ispita za investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera. 

Sve dodatne informacije, kao i konsultacije u vezi sa stručnim ispitima mogu se dobiti u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, Ćemaluša 9/2, Sarajevo, odnosno na telefon (033) 203 844, 203 902, 211 655 i/ili na e-mail: info@komvp.gov.ba.