Da li i na koji način inostrana banka može obavljati poslove skrbnika i/ili depozitara?

Inostrana banka može može obavljati poslove depozitara i/ili skrbnika putem filijale u BiH, ako posjeduje dozvolu izdatu od ovlaštene institucije za obavljenje poslova depozitara i/ili skrbnika, te ako ima ovlaštenje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 32/00, 41/02 i 58/02 i 13/03).

Šta je potrebno za odobrenje smanjenja osnovnog kapitala?

Uz zahtjev za odobrenje smanjenja osnovnog kapitala društva, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju i dokaze:

 • prijava za upis promjena u registru emitenata kod Komisije, sa popunjenim obracem (obrazac 1. prilog 2.),
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08)
 • zapisnik sa sjednice skupštine (član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka o smanjenju kapitala/pokriću gubitka (član 169. – 186. Zakona o privrednim društvima),
 • dokaz o objavi Odluke u dnevnim novinama (2x), (član 170. stav 2. Zakona o privrednim društvima),
 • zvještaj neovisnog revizora,- dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 32., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09).
Šta je potrebno za odobrenje zamjene vrijednosnih papira?

Uz zahtjev za odobrenje zamjene vrijednosnih papira (emisija vrijednosnih papira radi konverzije, spajanja, podjele i denominacije), koje vrši Komisija, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju i dokaze:

 • prijava za upis promjena u registru emitenata kod Komisije, sa popunjenim obracem (obrazac 1. prilog 2.),
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08),
 • zapisnik sa sjednice skupštine (član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka o zamjeni vrijednosnih papira, (član 31. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 18/09),
 • dokaz o ispunjenju radnji obavještavanja, (član 57. stav 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 85/08),
 • mišljenje revizora o usklađenosti zamjene sa zakonom (član 33. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira),
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 17., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09).
Šta je potrebno za odobrenje emisije vrijednosnih papira putem zatvorene prodaje?

Uz zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju i dokaze:

 •        zahtjev za odobrenje emisije,
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08),
 • zapisnik sa sjednice skupštine (Član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o povećanja kapitala (Član 142. Zakona o privrednim društvima, član 47. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 85/08) – odnosno odluka Nadzornog odbora o povećanju kapitala (Član 132. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o emisiji vrijednosnih papira (Član 142. Zakona o privrednim društvima, ?lan 25. Zakona o tržištu vrijednosnih papira) – odnosno odluka Nadzornog odbora o emisiji vrijednosnih papira (?lan 132. Zakona o privrednim društvima),
 • prijedlog skraćenog prospekta (prilog uz Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 18/09),
 • statut društva,
 • ugovor između emitenta i banke depozitara,
 • ugovor između emitenta i Registra vrijednosnih papira,
 • finansijski i revizorski izvještaji,
 • mišljenje ili saglasnost organa nadležnog za nadzor poslovanja finansijskih organizacija, ako je emitent finansijska organizacija
 • nalaz ili izvještaj ovlaštenog procjenitelja, ako se uplata vrši u stvarima ili pravima, a u skraćenom prospektu se navodi način procjene vrijednosti stvari i prava, 
 • ako se uplata vrši u stvarima ili pravima, dokaz o vlasništvu na stvarima i pravima koji su predmet emisije, koji banci depozitaru dostavlja kupac vrijednosnih papira sa izjavom da na stvarima nema tereta,
 • dokaz o ispunjenju uslova iz Člana 22.-27. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira,
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 2., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09).

 

 
Šta je potrebno za odobrenje emisije vrijednosnih papira putem javne ponude?

Uz zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira putem javne ponude, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju i dokaze:

 •        zahtjev za odobrenje emisije,
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 81/15),
 • zapisnik sa sjednice skupštine (Zakon o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o povećanja kapitala (Zakon o privrednim društvima, član 26. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, „Službene novine FBiH“, broj 85/08)) – odnosno odluka Nadzornog odbora o povećanju kapitala (Zakon o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o emisiji vrijednosnih papira (Zakon o privrednim društvima, član 25. Zakona o tržištu vrijednosnih papira) – odnosno odluka Nadzornog odbora o emisiji vrijednosnih papira (Zakon o privrednim društvima),
 • prijedlog prospekta (Član 32. -35. Zakona o tržištu vrijednosnih papira),
 • statut društva,
 • ugovor između emitenta i banke depozitara,
 • ugovor između emitenta i Registra vrijednosnih papira,
 • dinansijski i revizorski izvještaji,
 • mišljenje ili saglasnost organa nadležnog za nadzor poslovanja finansijskih organizacija, ako je emitent finansijska organizacija,
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 1., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 31/13,48/14,60/14).
Šta je potrebno za odobrenje povećanja kapitala iz vlastitih sredstava?

Uz zahtjev za odobrenje emisije vrijednosnih papira, potrebno je dostaviti sljede?u dokumentaciju i dokaze:

 • prijava za upis promjena u registru emitenata kod Komisije, sa popunjenim obracem (obrazac 1. prilog 2.),
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08)
 • zapisnik sa sjednice skupštine (Član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka o rasporedu dobiti (Član 160.-164. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka o povećanju kapitala (Član 160.-164. Zakona o privrednim društvima),
 • izvještaj neovisnog revizora,
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 33., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09)
Šta je potrebno za odobrenje upisa sticanja vlastitih dionica u registru emitenata kod Komisije?
 • prijava za upis promjena u registru emitenata kod Komisije, sa popunjenim obracem (obrazac 1. prilog 2.),
 • dokaz o objavi obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama (Član 242. Zakona o privrednim društvima, „Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08),
 • zapisnik sa sjednice skupštine (Član 253. Zakona o privrednim društvima),
 • odluka skupštine društva o sticanju vlastitih dionica (član 225.i 226. Zakona o privrednim društvima, ili
 • odluka Nadzornog odbora društva o sticanju vlastitih dionica (član 227. Zakona o privrednim društvima),
 • obavijest o sticanju vlastitih dionica (Član 5. Pravilnika o načinu sticanja i prometovanja vlastitim dionicama, „Službene novine FBiH“, broj 12/04),
 • dokaz o uplati naknade (Tarifni broj 29., Odluka o tarifi naknada, „Službene novine FBiH, broj 14/09)
Kako dobiti dozvolu za obavljanje poslova depozitara fonda?
Članom 40. Pravilnika o obavljanju poslova skrbnika i depozitara na tržištu vrijednosnih papira propisano je sljedeće:
 
(1) Za izdavanje dozvole za obavljanje poslova depozitara fonda potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz o ispunjenju uslova koji se odnose na organizacionu i kadrovsku osposobljenost i tehničku opremljenost.

(2) Pod organizacionom osposobljenošću podrazumijeva se:

a) da je opštim aktima Depozitara uređena organizacija i poslovanje organizacionog dijela banke koji obavlja poslove Depozitara Fonda, sa opisom radnog mjesta, te pojedinačnim odgovornostima i ovlaštenjima; 
b) funkcionalno razgraničenje između organizacionog dijela koji obavlja poslove Depozitara Fonda i ostalih organizacionih dijelova; 
c) da ima uspostavljen sistem interne kontrole; 
d) da je opštim aktima određena vrsta podataka koji se smatraju poslovnom tajnom i način njihove zaštite, kao i da ima propisane postupke i procedure za obavljanje poslova Depozitara Fonda.
(3) Pod kadrovskom osposobljenoš?u Depozitara podrazumijeva se:
a) da ima uposleno najmanje jedno lice za obavljanje poslova utvrđivanja neto vrijednosti imovine Fonda, koje ispunjava sljedeće uslove:
1) da ima VSS ekonomskog smjera i 
2) tri godine radnog iskustva nakon sticanja stepena obrazovanja na finansijsko-računovodstvenim poslovima;
b) da ima uposleno najmanje jedno lice za obavljanje poslova interne kontrole koje ispunjava slijedeće uslove:
1) da ima VSS ekonomskog smjera sa položenim ispitom za investicionog savjetnika, 
2) tri godine radnog iskustva nakon sticanja stepena obrazovanja na finansijsko-računovodstvenim poslovima.
(4) Pod tehničkom opremljenošću Depozitara podrazumijeva se da raspolaže opremom koja omogućava povezivanje sa Društvom. 
Kako dobiti dozvolu za obavljanje poslova depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira?

 

Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz o ispunjenju uslova koji se odnose na organizacionu i kadrovsku osposobljenost i tehničku opremljenost, shodno članu 39. Pravilnika o obavljanju poslova skrbnika i depozitara na tržištu vrijednosnih papira.
Kako dobiti dozvolu za obavljanje skrbničkih poslova?
Za izdavanje dozvole za obavljanje skrbničkih poslova, shodno članu 37. Pravilnika o obavljanju poslova skrbnika i depozitara na tržištu vrijednosnih papira, potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire. U pomenutom članu navodi se sljedeće:

(1) Skrbnik može dobiti dozvolu za obavljanje poslova Skrbnika, ukoliko ispunjava uslove koji se odnose na organizacionu i kadrovsku osposobljenost i tehničku opremljenost.

(2) Pod organizacionom osposobljenošću za poslove Skrbnika podrazumijeva se:

a) da je opštim aktima Skrbnika uređena organizacija i poslovanje organizacionog dijela banke koji obavlja poslove Skrbnika, sa opisom radnog mjesta, te pojedinačnim odgovornostima i ovlaštenjima; 
b) da ima uspostavljen sistem interne kontrole; 
c) da je opštim aktima Skrbnika određena vrsta podataka koji se smatraju poslovnom tajnom i način njihove zaštite, kao i da ima propisane postupke i procedure za obavljanje poslova Skrbnika.
(3) Pod kadrovskom osposobljenošću za poslove Skrbnika podrazumijeva se:
a) da lice odgovorno za rad organizacionog dijela Skrbnika koji obavlja poslove Skrbnika ima visoku stručnu spremu pravnog ili ekonomskog usmjerenja i najmanje dvije godine radnog iskustva u institucijama na finansijskom tržištu; 
b) da lice odgovorno za poslove kontrole poslova Skrbnika ima visoku stručnu spremu pravnog ili ekonomskog usmjerenja i najmanje jednu godinu radnog iskustva u institucijama na finansijskom tržištu.
(4) Pod tehničkom opremljenošću za poslove Skrbnika podrazumijeva se: 
a) osiguranje potpuno fizički odvojene poslovne prostorije u kojoj je smješten organizacioni dio Skrbnika koji obavlja poslove Skrbnika; 
b) osiguranje odgovarajućih računarskih programa kojima će se obezbijediti analitičko vođenje i ažurno praćenje stanja vrijednosnih papira i sredstava na računima klijenata; 
c) uspostavljanje komunikacijske veze neophodne za realizaciju naloga klijenata; 
d) zaključen poseban ugovor sa Registrom o otvaranju i vođenju skrbničkog računa.

 

Koje poslove mogu obavljati banke na tržištu vrijednosnih papira u Federacije BiH?

Banke mogu obavljati poslove skrbnika nad vrijednosnim papirima, poslove depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira kao i poslove depozitara Fonda.

Koje banke mogu obavljati poslove na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH?

Poslove na tržištu vrijednosnih papira mogu obavljati banke koje imaju dozvolu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

Koliko važi dozvola za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnim papirima za privredno društvo?

Navedena dozvola važi do njenog ukidanja, s tim da je nosilac dozvole dužan permanentno ispunjavati uslove za sticanje dozvole, te uplaćivati naknadu za nadzor i održavanje dozvole.

Šta je potrebno za upis privrednog društva u sudski registar za obavljanje poslova posredovanja?

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za upis privrednog društva, koje se osniva radi obavljanja poslova posredovanja u prometu vrijednosnim papirima, u sudski registar propisana je u članu 17. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja, obustavljanja i ukidanja dozvola fizičkim osobama i privrednim društvima za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima.


Za upis  u sudski registar privrednog društva koje se osniva radi obavljanja poslova posredovanja u prometu vrijednosnim papirima, potrebno je da osnivači dostave Komisiji sljedeće:
 • zahtjev za odobravanje upisa u registar privrednih društava uz koji se prilaže osnivački akt i statut,
 • dokaz o uplati osnovnog kapitala, te
 • zahtjev za davanje saglasnosti na imenovanje direktora društva.
Koliki je minimalni osnovni kapital potreban za osnivanje brokerske/dilerske kuće?

Minimalni osnovni kapital potreban za osnivanje brokerske/dilerske kuće propisan je u članu 17. Pravilnika o uslovima i postupki izdavanja obustavljanja i ukidanja dozvola fizičkim osobama i privrednim društvima za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima.

Najmanji iznos osnovnog kapitala za privredna društva koja se žele baviti brokerskim poslovima je nakon dana 31.12.2005. godine 250.000,00 KM, dok je najmanji iznos osnovnog kapitala za privredna društva koja se žele baviti i dilerskim poslovima je nakon dana 31.12.2005. godine 500.000,00 KM.

Kako dobiti dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira za privredno društvo?

Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira za privredno društvo potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz o ispunjenju sljedećih uslova: (član 15. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja obustavljanja i ukidanja dozvola fizičkim osobama i privrednim društvima za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima):

 1. da je privredno društvo upisano u registar društava koji vodi nadležna institucija, te da je osnovni kapital u novcu u cijelosti uplaćen; 
 2. da osnivaču privrednog društva nisu nastupile okolnosti iz člana 2. tačke 5., 6. i 7. ovog pravilnika;
 3. da članovima uprave i zaposlenima nisu nastupile okolnosti iz člana 2. tačke 5., 6. i 7. ovog pravilnika, odnosno da se ne radi o razlozima iz člana 9. stava 2. ovog pravilnika;
 4. da osigura posebnu i fizički potpuno odvojenu materijalnu, tehničku i kadrovsku infrastrukturu za razdvojeno bavljenje brokerskim, odnosno dilerskim poslovima, ukoliko privredno društvo traži dozvolu za bavljenje sa obje vrste poslova; 
 5. da direktor privrednog društva ima najmanje VII stepen stručne spreme ekonomskog ili pravnog usmjerenja i jednu godine radnog iskustva nakon sticanja ove spreme ili VII stepen stručne spreme drugog usmjerenja i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon sticanja ove spreme ili VI stepen stručne spreme pravnog ili ekonomskog usmjerenja i dvije godine radnog iskustva nakon sticanja ove spreme;
 6. da ima uspostavljen sistem i organizaciju interne kontrole i imenovanu osobu ovlaštenu za obavljanje poslova interne kontrole, u skladu sa propisima Komisije; 
 7. da uplati naknadu za izdavanje dozvole (Odluka o tarifi naknada, «Službene novine Federacije BiH», broj 10/22, 5/23) i 
 8. druge uslove koje Komisija odredi propisom.
Kako dobiti uvjerenje o položenim stručnim ispitima?

Stručni ispit kandidat polaže pred Ispitnom komisijom, koju imenuje Komisija. Ispitna komisija je ovlaštena za pripremu ispitnih pitanja i odabir modaliteta ispitivanja. Polaganju stručnog ispita može pristupiti kandidat koji ispunjava ostale uslove za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira ili dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja. Komisija posebno organizuje stručni ispit za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, a posebno stručni ispit za investicionog savjetnika / investicionog menadžera. 

Javni oglas o datumu polaganja stručnog ispita i drugim uslovima za pristupanje polaganju stručnog ispita Komisija objavljuje najmanje dvadeset dana prije dana polaganja stručnog ispita, u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije kao i na web stranici Komisije. Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan podnijeti Komisiji najmanje 3 dana prije zakazanog ispitnog termina, zajedno sa dokazima o ispunjavanju uslova koji se odnose na stručnu spremu.

Komisija obavještava kandidate koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita o terminu i mjestu polaganja stručnog ispita najkasnije dan prije dana polaganja stručnog ispita.  Program za stručni ispit nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

Fizičko lice koje je steklo uvjerenje Komisije o položenom stručnom ispitu za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnih papira može podnijeti zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja, čiji se program takođe nalazi u prilogu Pravilnika o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira na web stranici Komisije (Službene novine Federacije BiH, 31/09). Kandidatu koji je položio stručni ispit, Komisija izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Lice koje je položilo stručni ispit za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnih papira može podnijeti zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova investicionog savjetnika / investicionog menadžera.  

 

Kako dobiti dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira ili dozvolu za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja za strano fizičko lice?

Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira za fizičko lice koje je steklo dozvolu van teritorije Federacije BiH potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz o ispunjenju propisanih uslova (kao za domaće fizičko lice), ovjeren prijevod dozvole ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu koje je steklo van Federacije BiH, te dokaz o uplati naknade za polaganje stručnog ispita. (Odluka o tarifi naknada, «Službene novine Federacije BiH», broj 10/22, 5/23). Komisija će nakon toga donijeti odluku o eventualnom polaganju razlike programa stručnog ispita.

Kako dobiti dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira za fizičko lice (brokersko/dilerska)?
Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnih papira za fizičko lice potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz da je lice koje podnosi zahtjev:
1. punoljetno; 
2. potpuno poslovno sposobno; 
3. da ima najmanje VI stupanj stručne spreme; 
4. da ima uvjerenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine o položenom stručnom ispitu za obavljanje brokerskih/dilerskih poslova;
5. da protiv njega nije potvrčena optužnica ili da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda u Bosni i Hercegovini ili u drugoj državi za krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa, krivična djela protiv pravnog prometa, krivična djela protiv službene i druge odgovorne funkcije, krivična djela iz Zakona o vrijednosnim papirima, te krivična dijela za koja je najmanja propisana kazna zatvora u trajanju od jedne godine; 
6. da mu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela iz prethodne tačke, odnosno da više ne traju pravne posljedice osude za ta krivična djela;  
7.da protiv njega nije izrečena sigurnosna mjera u vezi sa vršenjem poslova u prometu vrijednosnim papirima koja je još na snazi;
8. da uplati naknadu za izdavanje dozvole (Odluka o tarifi naknada, «Službene novine Federacije BiH», broj 10/22, 5/23).
Kako dobiti dozvolu za investicijsko savjetovanje za fizičko lice?

Kako dobiti dozvolu za investicijsko savjetovanje - fizičko lice? 

Za izdavanja dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja za fizičko lice potrebno je podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire uz dokaz da je lice koje podnosi zahtjev:

 1. punoljetno; 
 2. potpuno poslovno sposobno; 
 3. da ima najmanje VII stepen stručne spreme ekonomskog smjera sa ili bez radnog iskustva ili VI stepen stručne spreme ekonomskog smjera, odnosno VII stepen stručne spreme drugog smjera i najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima prometa vrijednosnim papirima na berzi ili drugom ure?enom javnom tržištu, kod profesionalnog posrednika ili regulatorne institucije ovlaštene za regulaciju i nadzor prometa vrijednosnim papirima;
 4. da ima uvjerenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja;
 5. da je podnio pisani zahtjev i platio propisanu naknadu za izdavanje dozvole;
 6. da se protiv njega ne vodi istraga, nije podignuta optužnica, niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela u Bosni i Hercegovini i/ili u državi čiji je državljanin;
 7. da nema izrečene, odnosno da više ne traju mjere zabrane obavljanja poslova u prometu vrijednosnim papirima;
 8. da mu nisu nastupile, odnosno više ne traju pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak, odnosno zabranu obavljanja poslova u prometu vrijednosnim papirima.
 9. da uplati naknadu za izdavanje dozvole (Odluka o tarifi naknada, «Službene novine Federacije BiH», broj 8/02, 7/03, 20/03, 24/04 i 61/05).