Potpisan Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
Danas je potpisivanjem sporazuma realizovana inicijativa za uspostavu saradnje između Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Konkurencijskog Vijeća Bosne i Hercegovine.
Više informacija chevron_right
Uspostavljena saradnja između Pravnog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine
Inicijativa za uspostavu saradnje između Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika akademske zajednice danas je formalizirana potpisivanjem Sporazuma između ove institucije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Više informacija chevron_right
Komisija za tržište kapitala Crne Gore i Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH potpisale Memorandum o međusobnoj saradnji
Danas su u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine predstavnici regulatora tržišta kapitala Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine potpisale Memorandum o međusobnoj saradnji, razmjeni informacija i međusobnoj pomoći.
Više informacija chevron_right
Registar učesnika na tržištu
U Komisiji se vode posebni registri i to: registar emitenata vrijednosnih papira u koji se upisuju dionička društva, banke, osiguravajuća društva i druga pravna lica kao emitenti vrijednosnih papira, te registar fondova u koji se upisuju društva za upravljanje i investicijski fondovi.
Više informacija chevron_right
Registar emitenata
Prema Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire, Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Pravilniku o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u Komisiji se vodi registar emitenata.
Više informacija chevron_right
chevron_left
chevron_right
Odluke
U ostvarenju svoje osnovne misije - regulacije uslova, načina funkcionisanja i poslovanja, licenciranja ovlaštenih pravnih i fizičkih lica i vršenja nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala - Komisija donosi odluke.
Pregled pokazatelja ukupnih troškova investicijskih fondova
U skladu sa odredbama člana 66. stav 1. i člana 94. stav 1. Zakona o investicijskim fondovima (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 85/08 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje uporedni pregled pokazatelja ukupnih troškova investicijskih fondova sa javnom ponudom.
Detaljnijechevron_right
Lista revizorskih društava
Komisija uspostavlja liste revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima i revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira.
Detaljnijechevron_right
04.07.2024.
Oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova brokera i dilera i stručnog ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH Na osnovu člana 10. tačka 9. i član 11. tačka 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (“Službene novine Federacije BiH”, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 06/17), člana 103. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) i člana 9. Stav 1. Pravilnika o stručnom ispitu i edukaciji za druga lica i učesnike na tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 05/24), Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH objavljuje oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja brokera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika i investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH.
15.05.2024.
Potpisan Sporazum o saradnji između Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Danas je potpisivanjem sporazuma realizovana inicijativa za uspostavu saradnje između Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Konkurencijskog Vijeća Bosne i Hercegovine.
26.04.2024.
Osnovano novo društvo za upravljanje fondovima Na svojoj 130. sjednici održanoj 18.4.2024. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim je odobrila osnivanje Društva za upravljanje fondovima SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo.
27.03.2024.
Uspješna emisija obveznica Mikrokreditnog društva CREDO CENTAR d.o.o. Mostar Nakon što je u februaru ove godine odobrila zahtjev Mikrokreditnog društva CREDO CENTAR d.o.o. Mostar za emisiju obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj jučerašnjoj sjednici pomenutu emisiju proglasila uspješnom. Naime, u emisiji je u periodu od 8. - 15.03.2024. godine javnom ponudom putem berze upisano i uplaćeno 56.974 obveznica po cijeni od 10,00 KM. Obveznice nose fiksnu kamatu od 5,00% godišnje uz kvartalni obračun i isplatu kamate, a isplata glavnice se vrši po dospijeću za tri godine, odnosno 26.03.2027. godine.
04.03.2024.
Uspostavljena saradnja između Pravnog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Inicijativa za uspostavu saradnje između Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika akademske zajednice danas je formalizirana potpisivanjem Sporazuma između ove institucije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
menuArhiva novosti
28.05.2024.
Odluka o organizaciji obrazovnog progama i visini kotizacije Svi zainteresirani kandidati koji žele pohađati obrazovni program dužni su izvršiti prijavu najkasnije do 4.6.2024. godine putem e-mail adrese: info@komvp.gov.ba.
18.04.2024.
Pokazatelji ukupnih troškova investicijskih fondova sa javnom ponudom za 2023. godinu U skladu sa odredbama člana 66. stav 1. i 94. stav 1. Zakona o investicijskim fondovima (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 85/08 i 25117), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje uporedni pregled pokazatelja ukupnih troškova investicijskih fondova sa javnom ponudom za 2023. godinu.
02.04.2024.
Postupanje po članu 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira putem online platforme e-KVP Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH obavještava izdavatelje i sudionike na tržištu vrijednosnih papira da će postupanje po članku 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, broj 85/08, 102/12, 86/15 i 25/17) u vezi s povlaštenim informacija i obvezama izvještavanja o istim moći izvršiti putem e-KVP portala Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
20.02.2023.
Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Na svojoj hitnoj 64. sjednici održanoj 17.2.2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo, te rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „BONUS“ d.d. Sarajevo, zbog kršenja odredbe iz člana 47. stav 1. tačka o) Zakona o investicijskim fondovima.
16.02.2023.
Sud utvrdio odgovornost članova NO društva Bosnalijek d.d. U vezi sa zahtjevima za pokretanje prekršajnog naloga koje je protiv predsjednika i članova nadzornog odbora društva „Bosnalijek“ d.d. podnijela Općinskom sudu u Sarajevu, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH izvještava javnost da je utvrđena odgovornost Nedima Rizvanovića i Samira Telibečirovića, te im je izrečena novčana kazna.
menuArhiva obavještenja
23.01.2024.
Upozorenje vlasnicima vrijednosnih papira o obvezi objave podataka o stjecanju i promjeni udjela u vlasništvu izdavatelja Člankom 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) propisane su obveze vlasnika vrijednosnih papira da objavljuje podatke o stjecanju više od 5% dionica s pravom glasa istog izdavatelja, i o prodaji ili kupnji kojom je udio u ukupnom broju dionica s pravog glasa istog izdavatelja povećao iznad ili smanjio ispod jedne desetine, jedne petine, jedne četvrtine, jedne trećine, jedne polovine i dvije trećine.  
05.09.2023.
Komisija upozorava na rizike pri kupovini digitalne imovine iz neovlaštenih izvora Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine upozorava građane i građanke na opasnosti kupovine digitalne imovine, posebno kriptovaluta, te drugih financijskih instrumenata iz neovlaštenih izvora ili putem neslužbenih kanala.
14.07.2023.
Upozorenje o obavezi postupanja po Pravilniku o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira Dionička društva koja su u obavezi postupiti u skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 99/22, 1/23 i 12/23), dužna su izvršiti registraciju i dostaviti izvještaje putem portala e-KVP, koji je dostupan na internetskoj stranici Komisije https://komvp.gov.ba/e-kvp. .
14.12.2018.
Pad vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH DUF Lilium Asset Managment d.o.o. Sarajevo, zbog pada vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH, u periodu od  tri uzastopna kalendarska mjeseca, ispod 1.000.000,00 KM, u skladu sa članom 89. Zakona,  donio je Odluku o likvidaciji br. 2410/18od 30.11.2018. godine.
31.07.2018.
„JAVNA OPOMENA“ Razi Bajramović odgovornoj osobi u „EURO-INVESTMENT“ d.d. Društvo za upravljanje fondovima Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu društva ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.
menuArhiva upozorenja