Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 99. sjednici održanoj 9.10.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "MEDIKOMERC" Dioničarsko društvo Sarajevo za unutrašnju i spoljnu trgovinu medicinskim robama za upis promjene članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta “KOMUNALAC” d.d. za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode, Kladanj za upis člana nadzornog odbora za upis promjene člana nadzornog odbora;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje Antje Marielle Gerhold za člana nadzornog odbora emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo;
  • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnom ponuda Tafro Hasana iz Goražda (ponudilac) za preuzimanje društva „TVORNICA ALATA GORAŽDE“ dioničko društvo Goražde (ciljno društvo);
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Aganspahić Seadu iz Sarajeva, Bučo Aidi iz Sarajeva i  Sabrihafizović Dini iz Sarajeva za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “prevent INVEST” d.d. Sarajevo.