Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 117. sjednici održanoj 1.2.2024. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom;
  • Sporazum o saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.