Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 24. sjednici održanoj 11.4.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo po zahtjevu emitenta od 25.06.2021. godine;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Nekretnine Miljacka d.d. za poslovanje nekretninama Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta AGRAM dioničko društvo;
 • Rješenje kojim se u Registru emitenata briše 8.240 obveznica emitenta Kanton Sarajevo, emitovanih rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 03/1-19-48/19 od 05.03.2019. godine i dospjelih 05.03.2022. godine;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. Gradačac;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju vlastite dionice, uz istovremeno brisanje redovnih dionica, po prijavi emitenta ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde;
 • Rješenje kojim se daje suglasnost na „Pravilnik o uspostavljanju interne kontrole u poslovima sa vrijednosnim papirima” broj: 02-02-8557/22 od 25.03.2022. godine, društvu Bosna Bank International d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se obustavlja dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima izdana društvu „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo po rješenju Komisije broj: 04-19-722/04 od 10.11.2004. godine i dozvola za obavljanje dilerskih poslova izdana društvu „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo po rješenju Komisije broj: 04/3-19-340/16 od 11.01.2017. godine, do dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta predviđenih člankom 89. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, br. 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) i člankom 23. stavak (4) Pravilnika o ovlaštenim sudionicima na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj: 31/09, 73/09, 66/11, 87/12, 46/13, 36/14 i 96/15), a najduže do tri mjeseca od dana donošenja rješenja;
 • Usvaja se ažurirana Listu revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova s obzirom na izmjenu podataka o uposlenim ovlaštenim revizorima kod Društva za reviziju i usluge „ZUKO“ d.o.o. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Mustafi Topaloviću iz Fojnice za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje saglasnost na opći akt Pravilnik o sukobu interesa kojim se uređuje sukob interesa između „NAPRIJED INVEST” Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo sa investicijskim fondovima kojima Društvo upravlja i to: Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo i Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo te sukob interesa među dioničarima fondova;
 • Nacrt Zakona o tržištu kapitala sa prijedlogom akta Federalnom ministarstvu finansija/financija;
 • Rješenje kojim se utvrđuje se da je po ponudi za preuzimanje društva INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije, br. 04/1-19-290/19 od 24.2.2022. godine, društvu INTEREUROPA, Globalni logistički servis, delniška družba Koper (ponudilac), bilo 29 osoba koje su prihvatile ponudu u iznosu 5.750 dionica što predstavlja 3.6990% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva, te da ponudilac ima uslove za korištenje prava prijenosa dionica manjinskih dioničara po osnovu čl. 45. st. (1) Zakona o preuzimanju dioničkih društava;
 • Zaključak o obnavljanju postupka preuzimanja društva „RUDNICI GIPSA“ d.d. Donji Vakuf (ciljno društvo) po dostavljenom Izvješću Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo koji je okončan rješenjem Komisije br. 04/3-19-86/22 od 11.4.2022. godine;
 • Rješenje kojim se utvrđuje da je po ponudi za preuzimanje društva „RUDNICI GIPSA“ d.d. Donji Vakuf (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije br. 06/3-19-29/22 od 24.2.2022. godine, društvu „STRUKTURA“ d.o.o. Jajce (ponudilac), bilo 10 osoba koje su prihvatile ponudu u iznosu 1.421 dionica što predstavlja 3,1527% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva.
Dokument
Zapisnik sa 24. sjednice Komisije Preuzimanje download