Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 47. sjednici održanoj 27.10.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, donijela je sljedeće odluke:

  • Rješenje kojim se odobrava pripajanje ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO banci (sljedniku) ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
  • Rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira zatvorenom ponudom i skraćeni prospekt emitentu UNION BANKA DD SARAJEVO
  • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu Dioničko društvo za proizvodnju i prodaju mlinskih i pekarskih proizvoda MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom
  • Nacrt Pravilnika o dodatnim uslovima za ulaganja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom i nacrt Pravilnika za dopunu Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima, koji će se uputiti u javnu raspravu u trajanju od osam dana
  • Rješenje kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala po zahtjevu emitenta UNEVIT dioničko društvo Konjic
  • Rješenje kojim se u Registru emitenata briše se član nadzornog odbora emitenta "UNION BANKA d.d. SARAJEVO
  • Rješenje kojim se odbacuje zahtjev emitenta Dioničko društvo za proizvodnju i obradu duhana „DUHAN“ d.d. Gradačac za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena člana nadzornog odbora emitenta Addiko Bank d.d. Sarajevo
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "BANJA KISELJAK - HOTEL DALMACIJA" d.d. za ugostiteljsko-turističku djelatnost Kiseljak za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata.
Dokument
Zapisnik sa 47. sjednice Komisije Preuzimanje download