Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 94. sjednici održanoj 11.9.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Aidi Kapetanović iz Sarajeva za obavljanje funkcije direktorice Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BIG – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera u prometu vrijednosnim papirima Nedžmi (Alija) Bulić;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Melisi Tulić iz Sarajeva za članstvo u nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “MI-GROUP” d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Društvu za upravljanje investicijskim fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar, za promjenu revizora Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom SME BH Equity u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 04-9/23 od 24.8.2023. godine, o izboru vanjskog revizora OIF SME BH Equity za 2023. godinu.