Ime i prezime Dino Hadžalić
Adresa Goruša 1, Sarajevo
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje Bachelor menadžmenta
Datum izdavanja 21.10.2021
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/2-19-172/20
Broj dozvole B-12-141-21
Telefon 061786215
E-mail hadzalicdino@gmail.com