Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko Društvo za putnički saobraćaj "SANA" Ključ
Skraćeni naziv Društva D.D. "SANA" Ključ
Adresa Branilaca BiH 168, Ključ
Telefon 037/661-150
Fax 037/661-150
Matični broj društva 20141250
E-mail ddsana@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Edin Mešanović predsjednik
Nadzorni odbor Nedim Omanović član
Nadzorni odbor Mustafa Silajdžić član
Uprava Sajma Huskić direktor
Zastupa Sajma Huskić
Osnovi kapital Društva 301.806,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 24840
Nominalna vrijednost: 12,15 KM
Vrijednost: 301.806,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina