Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "TUZLA-REMONT" Tuzla
Skraćeni naziv Društva "TUZLA-REMONT" d.d. Tuzla
Adresa Armije BiH 8, Tuzla
Telefon 035/251-084
Fax 035/250-084
Matični broj društva 1-135
E-mail tzremont@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Eldin Tabučić predsjednik
Nadzorni odbor Sabrudin Hadžiabdić član
Nadzorni odbor Jasmin Pozderac član
Uprava Mirsad Jahić direktor
Zastupa Mirsad Jahić
Osnovi kapital Društva 3.267.796,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 583535
Nominalna vrijednost: 5,60 KM
Vrijednost: 3.267.796,00 KM
Serija: IV