Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za kinematografsku djelatnost "FORUM" d.d. Sarajevo (nap: otvoren stečajni postupak 10.08.2016.)
Skraćeni naziv Društva "Forum" d.d. Sarajevo
Adresa Mis Irbina 2, Sarajevo
Telefon 033/668-463
Fax 033/443-616
Matični broj društva 01086391
E-mail forum@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Esma Sućeska predsjednik
Nadzorni odbor Himzo Maksumić član
Nadzorni odbor Fadila Pošković član
Uprava Enes Cviko direktor
Zastupa Enes Cviko
Osnovi kapital Društva 9.386.012,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 750881
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 9.386.012,50 KM
Serija: I