Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva RUDNIK ŽELJEZNE RUDE d.d. Vareš
Skraćeni naziv Društva RŽR d.d. Vareš
Adresa Rudarska 1, Vareš
Telefon 032/843-039
Fax 032/843-030
Matični broj društva 16036
E-mail rzr.vares@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Asim Omanić predsjednik
Nadzorni odbor Mustafa Ibrić član
Nadzorni odbor Emsud Operta član
Uprava Enver Hercegovac direktor
Zastupa Enver Hercegovac
Osnovi kapital Društva 76.619.580,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 7661958
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 76.619.580,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina