Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "GRAFIKA" dioničko društvo Goražde-Vitkovići
Skraćeni naziv Društva "GRAFIKA" d.d. Goražde-Vitkovići
Adresa Vitkovići bb, Goražde
Telefon 038/230-393
Fax 038/230-393
Matični broj društva 20223073
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Šukrija Džebo predsjednik
Nadzorni odbor Hasan Đozo član
Nadzorni odbor Hajrudin Čolak član
Uprava Fahrudin Čolo direktor
Zastupa Čolo Fahrudin
Osnovi kapital Društva 573.360,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 57536
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 575.360,00 KM
Serija: I