Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva KVANTUM GROUP finansijsko društvo d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva KVANTUM GROUP d.d. Sarajevo
Adresa Zagrebačka 50, Sarajevo
Telefon 033/721 250
Fax 033/721 251
Matični broj društva 4201023810000
E-mail r.hadzajlic@kvantum.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nedžad Bubica predsjednik
Nadzorni odbor Zvjezdan Obradović član
Nadzorni odbor Denis Vengust član
Uprava Ramo Hadžajlić direktor
Zastupa Ramo Hadžajlić
Osnovi kapital Društva 3.000.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 300000
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 3.000.000,00 KM
Serija: I