27.11.2023.
Novosti

Javni oglas za izbor na poziciju članova Odbora za reviziju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d. d. Sarajevo

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o Registru vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, 39/98, 36/99, 33/04) i Odluke o uslovima i kriterijima za izbor članova nadzornog odbora i odbora za reviziju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-2098/23 od 17.11.2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

Javni oglas za izbor na poziciju članova Odbora za reviziju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d. d. Sarajevo 

       I Odbor za reviziju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo, Sarajevo – dva člana

Opis pozicije - nadležnosti Odbora za reviziju: vrši reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja društva i funkcioniranja organa društva sa Zakonom o privrednim društvima, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja, vrši reviziju financijskog poslovanja Registra na zahtjev dioničara sa najmanje 10% dionica sa pravom glasa, te o tome dostavlja izvještaj skupštini i nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije; zahtijeva sazivanje sjednice skupštine i nadzornog odbora kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova nadzornog odbora, direktora ili članova uprave.

Mandat članova Odbora za reviziju traje četiri godine, počevši od dana imenovanja na skupštini Registra, sa mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.

Napomena: sve imenice napisane u muškom rodu, u daljnjem tekstu, jednakovrijedno zastupaju osobe oba spola.

Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće opće uslove: 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine, da su punoljetni i da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja;
 • da nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela;
 • da nije osuđivan za krivično djelo i prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, 5 /pet/ godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 • da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da ne posjeduju direktno ili indirektno više od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz člana 6. stav (3) Zakona o Registru vrijednosnih papira, kao i banke, investicijskog fonda, penzionog fonda i osiguravajućeg društva;
 • da nije direktor, član uprave ili dioničar sa 50% i više dionica bilo kojeg dioničkog društva ili direktor, član uprave ili vlasnik sa 50% i više vlasništva bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću;
 • da nije predsjednik ili član nadzornog odbora ili upravnog odbora društva ili institucije;
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, te da nisu članovi nadzornog odbora banke, investicionog fonda, profesionalnog posrednika, berze, penzionog fonda, osiguravajućeg društva;
 • da ne obavljaju aktivnosti koje nisu u skladu sa principima zaštite investitora i nezavisnosti Registra;
 • da nisu u međusobnom braku ili krvnom srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobočnoj liniji ili u srodstvu po tazbini zaključno s trećim stepenom;
 • da nema zabranu obavljanja aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;
 • da nemaju direktni ili indirektni finansijski interes u Registru u koji se kandiduju, osim naknade za obavljanje te funkcije;
 • da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru.

Osim općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 • da imaju visoko obrazovanje Prvog i Drugog ciklusa (koji se vrednuje sa minimalno 300 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja, odnosno visoku stručnu spremu (VII/1 stepen stručne spreme), ekonomske ili pravne struke;
 • da imaju stečeno zvanje Certificirani računovođa ili Interni revizor za ekonomsku struku, odnosno položen pravosudni ispit za pravnu struku;
 • da posjeduju stručna i profesionalna znanja u obavljanju poslova i da poznaju propise iz oblasti tržišta kapitala;
   

II Prijave kandidata 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti kraću biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz konkursa:

 1. Original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu,
 2. Dokaz o školskoj spremi,
 3. Original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
 4. Izjavu da se protiv kandidata ne vodi istraga,
 5. Izjavu ili uvjerenje nadležnog suda da nije podignuta optužnica (ne starija od tri mjeseca),
 6. Izjavu ili uvjerenje nadležnog MUP-a da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela (ne starija od tri mjeseca),
 7. Izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 8. Izjavu da kandidat ne posjeduje direktno ili indirektno više od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz člana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, kao ni banke, investicijskog fonda, penzionog fonda i osiguravajućeg društva,
 9. Izjavu da kandidat nije direktor, član uprave niti dioničar sa 50% i više dionica bilo kojeg dioničkog društva, ni direktor, član uprave niti vlasnik sa 50% i više vlasništva bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,
 10. Izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci niti član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, te da nije član Nadzornog odbora banke, investicijskog fonda, profesionalnog posrednika, berze, penzionog fonda ili osiguravajućeg društva,
 11. Izjavu da nije predsjednik niti član nadzornog odbora ili upravnog odbora društva ili institucije,
 12. Izjavu kandidata da ne obavlja aktivnosti koje nisu u skladu s principima zaštite investitora i nezavisnosti Registra,
 13. Izjavu kandidata da nije u međusobnom braku ili krvnom srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobočnoj liniji ili u srodstvu po tazbini zaključno s trećim stepenom, 
 14. Izjavu kandidata da nema zabranu obavljanja aktivnosti u nadležnosti Odbora za reviziju,
 15. Izjavu kandidata da nema direktni niti indirektni finansijski interes u Registru u koji se kandiduje, osim naknade za obavljanje te funkcije,
 16. Izjavu kandidata da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Odboru za reviziju,
 17. Dokaz o položenom ispitu za Certificiranog računovođu ili Internog revizora za ekonomsku struku, odnosno dokaz o položenom ispitu za pravosudni ispit za pravnu struku,
 18. Druge dokaze tražene za konkretnu poziciju.

Pri izboru kandidata uzimaju se u obzir rezultati i priznanja koje je kandidat stekao u oblasti za koju se kandiduje. Preporuke i informacije dobijene od ranijih poslodavaca kandidata će biti od uticaja pri ocjeni kandidata. Kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju. 

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam dana po zatvaranju javnog oglasa, neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu izbora.  

Sve informacije o toku izbora kandidata za pozicije članova Odbora za reviziju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06, 76/11, 89/11). 

Komisija za izbor će nakon obavljenih intervjua sačiniti listu kandidata koji su imali najviše uspjeha u postupku izbora, a Komisija za vrijednosne papire Federaciji BiH će izvršiti izbor i objaviti konačna imenovanja za pozicije u Odboru za reviziju nakon održane Skupštine Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo, Sarajevo.    

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštanskom dostavom – preporučeno, na adresu:

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Ćemaluša br. 9/II, Sarajevo. 

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

 

Broj: 01-02-2098/23-1

Sarajevo, 17.11.2023.godine