04.07.2024.
Novosti

Oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova brokera i dilera i stručnog ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Na osnovu člana 10. tačka 9. i član 11. tačka 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (“Službene novine Federacije BiH”, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 06/17), člana 103. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) i člana 9. Stav 1. Pravilnika o stručnom ispitu i edukaciji za druga lica i učesnike na tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 05/24), Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH objavljuje oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja brokera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika i investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Ispiti za sticanje zvanja brokera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika iinvesticijskog menadžera će biti organizovani dana 31.07.2024. godine (srijeda) u 10.00 sati u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, u Sarajevu, Ćemaluša br. 9/2. Pomenuti stručni ispiti će se organizovati ukoliko se prijave minimalno 3 (tri) kandidata.

Kandidati su dužni podnijeti pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita na obrascu koji je dostupan na web stranici Komisije, a najkasnije do 28.07.2024. godine (prijava mora biti zaprimljena u Komisiji do navedenog roka bez obzira na način dostave).

U skladu sa članom 7. Pravilnika o stručnom ispitu i edukaciji za druga lica i učesnike na tržištu vrijednosnih papira, ispitu za investicijskog savjetnika i investicijskog menadžera mogu pristupiti i kandidati koji, pored ostalih propisanih uslova, posjeduju uvjerenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine ili Komisije za hartije od vrijednosti Repubike Srpske o položenom stručnom ispitu za brokera u prometu vrijednosnih papira.

Shodno Odluci o tarifi naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/22, 5/23 i 6/23), kandidati koji pristupaju polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja brokera dužni su uplatiti naknadu za polaganje u iznosu od 1.000,00 KM. Kandidati su dužni uplatiti naknadu u iznosu od 1.800,00 KM za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja investicijskog savjetnika i investicijskog menadžera. Kandidati koji imaju položen stručni ispit za zvanje brokera dužni su uplatiti naknadu u iznosu od 1.000,00 KM za polaganje stručnog ispita za investicijskog savjetnika i investicijskog menadžera.

Napominjemo da će, mimo termina u julu, ispit biti održan u još jedanom terminu u 2024. godini, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena putem internetske stranice Komisije.

Sve dodatne informacije, kao i konsultacije u vezi sa stručnim ispitima mogu se dobiti u Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH, Ćemaluša 9/2, Sarajevo, odnosno na telefon (033) 203 844, 203 902, 211 655 i/ili na e-mail: info@komvp.gov.ba.